Module này là để quản lý các công ty theo mô hình đa công ty.

Module này là module cơ sở cho các module đa công ty khác.