Module này thêm biên độ giá (Margin) trong đơn hàng.

Để bạn biết lợi nhuận của đơn hàng bằng cách tính toán chênh lệch giữa đơn giá và và giá vốn.