Quản lý báo giá bán hàng và đơn hàng

Module này tạo ra mối liên hệ giữa quản lý ứng dụng của phần bán hàng và kho hàng.

Tuỳ chọn

  • Vận chuyển: Lựa chọn giao hàng toàn bộ hay từng phần
  • Hoá đơn: Chọn phương thức thanh toán của hoá đơn
  • Incoterms: Các điều khoản thương mại quốc tế

Bạn có thể chọn phương pháp tạo hoá đơn linh hoạt:

  • Theo yêu cầu: Hoá đơn được tạo thủ công từ đơn hàng khi bạn cần.
  • Khi giao hàng: Hoá đơn được tạo khi giao hàng (theo lệnh xuất kho)
  • Trước khi giao hàng: Một bản hoá đơn dự thảo được tạo ra và phải được thanh toán trước khi giao hàng.