Mục đích là để có một module hoàn chỉnh nhằm quản lý tất cả các sản phẩm sửa chữa.

Các nội dung sau đây có trong module này:

  • Thêm / loại bỏ các sản phẩm trong danh mục sửa chữa
  • Tác động tới hàng tồn kho
  • Hoá đơn (sản phẩm và / hoặc dịch vụ)
  • Bảo hành
  • Báo cáo báo giá sửa chữa
  • Ghi chú cho các kỹ thuật viên và cho khách hàng cuối cùng