Sử dụng module này, bạn sẽ có thể liên kết các tài khoản quản trị tới đơn hàng bán.