Thiết lập giá trị mặc định cho các tài khoản kế toán quản trị.

Cho phép tựi động chọn các tài khoản quản trị dựa trên các tiêu chí:

  • Sản phẩm
  • Đối tác
  • Người dùng
  • Công ty
  • Ngày